Terveydenhuollon yleiset ehdot

1. Osapuolet

1.1. Bariatric Services AS:n palvelun yleiset ehdot säätelevät Palveluntarjoajan ja Potilaan keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia Palvelun tarjoamisessa.
1.2. Yleisissä ehdoissa sääntelemättömiä asioita ohjaavat velkaoikeuslaki, terveyspalvelujen järjestämislaki sekä muut lait ja niiden perusteella annettu lainsäädäntö.

2. Määritelmät

2.1. Palvelulla tarkoitetaan Palveluntarjoajan yleisten ehtojen puitteissa tarjoamia Terveydenhuollon palveluita.
2.2. Yleisissä ehdoissa palveluntarjoaja on Bariatric Services AS sekä sen työntekijät ja palveluntarjoajat (luonnolliset ja juridiset henkilöt).
2.3. Potilas – henkilö, jolle tarjotaan terveydenhuoltoa tai joka haluaa sitä
terveydenhuolto järjestettäisiin.

3. Sopimuksen tekeminen (Palveluajan varaus)

3.1. Potilas voi varata ajan Palvelun vastaanottamiseen puhelimitse tai sähköpostitse Palveluntarjoajan verkkosivuilla olevien yhteystietojen kautta sekä Palveluntarjoajan verkkosivuilla olevalla pyyntölomakkeella.
3.2. Kun potilas varaa ajan Palvelun vastaanottamiseen, katsotaan terveydenhuollon palvelusopimus syntyneen Palveluntarjoajan ja Potilaan välillä.
3.3. Palvelu tarjotaan potilaan suostumuksella.
3.4. Nämä yleiset ehdot sekä Palveluntarjoajan vahvistamat ja Potilaan käyttöön asettamat menettelyt, säännöt ja vaatimukset, joita potilas sitoutuu noudattamaan varattaessaan ajan terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen, ovat olennaisia ​​liitteitä potilassopimukseen. terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen.

4. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

4.1. Potilaalla on oikeus:
4.1.1. Peruuttaa Palvelun vastaanottamiseen varaama aika syytä ilmoittamatta.
4.1.2. Kunnioitamme yksityisyyttäsi Palvelua tarjoaessasi.
4.1.3. Tietojesi luottamuksellisuuteen Palveluntarjoajan toimesta. Palveluntarjoaja ei luovuta Potilaan tietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin Potilaan kanssa sovittaessa tai jos laissa niin määrätään.
4.1.4. Valitse eri Palveluista, kieltäydy vastaanottamasta Palvelua.
4.1.5. Saada korkealaatuista, lääketieteen yleistä tasoa vastaavaa palvelua. Palveluntarjoaja ei voi luvata potilaan toipumista tai leikkauksen onnistumista.
4.1.6. Tee ehdotuksia ja valituksia Palvelun toimittamisesta ja järjestelystä.

4.2. Potilas sitoutuu:
4.2.1. Saavu sovittuun paikkaan vastaanottamaan Palvelu ajoissa.
4.2.2 Esitä kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti);
4.2.3. Maksamaan Palveluntarjoajan lähettämät laskut ajallaan;
4.2.3. Ilmoita Palveluntarjoajalle mahdollisimman pian, jos et voi tulla nauttimaan Palvelua varattuun aikaan.
4.2.4. Suorittaa terveydenhuollon työntekijän määräämät lääketieteellisesti perustellut hoidot ja reseptit sekä Palvelun tarjoamisen aikana että sen jälkeen.
4.2.5. Noudata palveluntuottajan potilaille vahvistamia menettelysääntöjä ja muita potilaiden tiedossa olevia vaatimuksia sairaalassa olonsa aikana.

4.3. Palveluntarjoaja sitoutuu:
4.3.1. Ilmoittaa potilaalle hänen tutkimuksensa tuloksista ja terveydentilasta, mahdollisista sairauksista ja niiden etenemisestä, tarjottavan teini-iän luonteesta ja tarkoituksesta, sen tarjoamiseen liittyvistä vaaroista ja seurauksista sekä muista mahdollisista ja tarpeellisista terveydenhuoltopalveluista sekä mahdollisuudesta saada tietoa hoitavalta lääkäriltä sekä ennen Palvelun tarjoamista että sen aikana.
4.3.2. Dokumentoi Palvelun toimittaminen voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.
4.3.3. Käsitellä Potilaan henkilötietoja Viron ja Euroopan unionin henkilötietosuojasääntöjen mukaisesti;

4.4. Palveluntarjoajalla on oikeus:
4.4.1. Yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa Potilaan varaama aika toiminnallisista tai muista tärkeistä syistä. Palveluntarjoaja ilmoittaa Potilaalle muutoksesta viimeistään yhden arkipäivän kuluessa.
4.4.2. Vaadi potilasta antamaan kirjallinen suostumus Palvelun tarjoamiseen.
4.4.3. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta Potilaalle (mukaan lukien ajanvaraus) tai irtisanoa Palvelu, jos Potilas:
4.4.3.1. myöhästyy sovitusta ajasta ja paikasta palvelun vastaanottamiseen;
4.4.3.2. on alkoholin ja/tai huumeiden vaikutuksen alaisena;
4.4.3.3. on velkaa Palveluntarjoajalle;
4.4.3.4. ei suostu allekirjoittamaan tietoon perustuvaa suostumuslomaketta;
4.4.3.5. haluaa saada palvelua, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua;
4.4.3.6. ei paljasta Palvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja;
4.4.3.7. ei noudata hyviä viestintäkäytäntöjä;
4.4.4. Palvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisten Potilaan henkilötietojen, mukaan lukien terveystietojen, käsittelyyn. Palvelun tarjoamiseksi Palveluntarjoajan voi olla tarpeen tarkistaa Potilaan henkilötiedot Terveyden tietojärjestelmässä tai muulla tietovälineellä ennen ajan alkamista. Jos Potilas peruuttaa ajan tai ei tule vastaanotolle sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on tutkinut hänen henkilötietonsa palvelun tarjoamista varten, potilaan henkilötietojen tutkiminen katsotaan palvelun tarjoamisen kannalta tarpeelliseksi.

5. Palvelun maksu

5.1. Potilas sitoutuu maksamaan hänelle toimitetun Palvelun Palveluntarjoajan hänelle esittämän laskun mukaan.
5.2. Palvelusta maksetaan pääsääntöisesti ennakkoon viimeistään palvelun toimituspäivänä, tarkemmat maksuehdot ilmoitetaan laskulla.
5.3. Potilas voi halutessaan pyytää luottolaitoksilta osamaksua Palvelun maksamiseksi. Potilas voi pyytää Palveluntarjoajalta tietoja osamaksun hakemisesta.
5.4 Potilas on tietoinen siitä, että Viron sairauskassa ei palauta palveluista maksettavia summia.

6. Palaute ja valitukset

Potilas voi lähettää palautetta, ehdotuksia ja valituksia Palveluntarjoajalle:

6.1. sähköpostitse osoitteeseen info@bariatricservices.eu
6.2. Potilaan tekemät valitukset rekisteröidään ja niihin vastataan sähköpostitse 10 kalenteripäivän kuluessa valituksen rekisteröinnistä.

7. Vastuu

7.1. Palveluntarjoaja tarjoaa palveluja parhaan lääketieteellisen ja sairaanhoidon tietämyksen ja hoitoohjeiden mukaan.
7.2. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun tarjoamiseen liittyvistä kielteisistä seurauksista, jos Potilaalle on tiedotettu mahdollisista riskeistä ja seurauksista ja Potilas on antanut suostumuksensa Palvelun tuottamiseen.
7.3. Terveyslautakunta valvoo palveluntarjoajaa.

8. Loppumääräykset

8.1. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa yleisiä ehtoja yksipuolisesti julkaisemalla muutokset palveluntarjoajan verkkosivuilla. Potilaaseen sovelletaan Palvelun tilaushetkellä voimassa olevia yleisiä ehtoja.
8.2. Yleisissä ehdoissa ja Sopimuksen tapauksessa asioissa, joita Sopimuksessa ei ole määrätty, osapuolet ohjaavat voimassa olevaa Viron tasavallan lainsäädäntöä. Sopimuksen täytäntöönpanon aikana syntyneet erimielisyydet ratkaistaan ​​neuvotteluteitse. Jos sopimukseen ei päästä, riidat ratkaistaan ​​tuomioistuimessa Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti.